PROSPEKT EMISYJNY

Prospekt emisyjny Briju S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 3.978.260 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN: 1.500.000 akcji serii A, 1.500.000 akcji serii B, 478.260 akcji serii C, 500.000 akcji serii D.

Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 roku i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich instrumentów finansowych nim objętych. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.briju.pl) w dniu 21 marca 2014 roku. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.


Aby przejść do dalszej części serwisu należy zaakceptować niniejsze zastrzeżenie prawne.