ŁAD KORPORACYJNY

Polityka dywidendy

W dniu 19 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową, zgodnie z którą Zarząd będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny (salony jubilerskie). Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez segment detaliczny Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz oceny perspektyw Spółki w spodziewanych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych. Powyższa polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie począwszy od wyników za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Spółka w okresie ostatnich 5 lat obrotowych nie wypłacała dywidendy.

Polityka różnorodności

W Spółce nie została opracowana sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji  kierowniczych w strukturze Spółki jest uzależniony przede wszystkim od kompetencji, umiejętności i efektywności oraz wynika ze stosowania przez Spółkę ogólnej zasady niedyskryminacji. W realizowanej polityce kadrowej, w tym w procesie rekrutacji, oceny wyników pracy i awansu Spółka uwzględnia również takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich potencjał zawodowy.